tafomihaavo - Lafiny fifampitondrana sy fitantanana

Lafiny fifampitondrana sy fitantanana

Tanjona: Fokonolona mahay, manana fahafahana ary mizaka tena amin’ny fanapahan-kevitra mikasika ny zo sy andraikiny eo amin’ny harena voajanahary sy ny fivelaran’ny ny fari-piainany eo amin’ny faritra ifampivelomany.

Paikady

Fanamafisana ny fandraisana andraikitry ny Fokonolona sy ny fahaiza-manaony eo amin’ny lafiny fifampitondrana sy fitantanana eo am-pampiharana ny zo sy andraikiny.

Vokatra andrasana

1 – Mizaka-tena ara-drafitra sy ara-pitantanana ny Fokonolona eo amin’ny fanapahan-kevitra sy ny fifampiraharahana mikasika ny harena voajanahary, ny ara-tsosialy ary ny ara-kolontsaina amin’ny faritra ifampivelomany

2 – Mahay mitantana olona, vola sy harena voajanahary ny Fokonolona ary mahay mandrindra ny asa ao aminy sy mamaha ny olana

3 – Mitombo ary mihatsara ny fiaraha-miasa eo amin’ny samy Fokonolona sy miaraka amin’ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina ary ny fiaraha-monim-pirenena ary misy tombony sy tamberina mazava eo amin’ny roa tonta izany

Asa atao

• Mamaritra ny zo sy andraikitry ny Fokonolona sy ny rafitra mpitantana ny harena voajanahary, ny lalam-pamokarana sy fihariana, ny asa sosialy… eo amin’ny faritra ifampivelomany ary ny fandraisana anjarany eo amin’ny tahirim-pokonolona

• Mamolavola torolalana entina mifampitondra sy mitantana ny tontolo iainana sy ny kolontsaina (drafi-panajariana sy fitantanana ny faritra ifampivelomana, dina, afo, biby sy zava-maniry…), manapariaka ireo fitaovana ireoamin’ny Fokonolona ary manofana azy ireo amin’ny fampiasana azy

• Mametraka drafi-panajariana sy fitantanana ny faritra ifampivelomany ny Fokonolona izay ahitana ny faritra arovana, ny tany, ny harena iombonana (rano sy sahan-driaka) ary ny tànana

• Manamafy ny fahaiza-manao ny Fokonolona sy ireo rafitra mpitantana ao aminy: mitarika,mandresy lahatra, mifampiraharaha, mandrindra, mamaha fifanolanana ary mitantana harena voajanahary, vola sy asa