Tafo Mihaavo - Lafiny Lalàna

Lafiny Lalàna

Tanjona : Fokonolona mampihatra am-pitokiana ny zo sy ny andraikiny amin’ny fifampitondrana sy fitantanana lovain-jafy ny harena voajanahary ao amin’ny faritra ifampivelomany sy eo amin’ny firenena.

Paikady

Fandraisana anjara sy fanomezana tolo-kevitra amin’ny fanavaozana, fanomezan-kery, fanapariahana, fifehezana ary fampiharana ny lalàna mikasika ny zo sy andraikin’ny Fokonolona eo amin’ny harena voajanahary amin’ny faritra ifampivelomany, isan’izany ny lalàm-panorenana, ny didy hitsivolana 73-009, 73-010, 73-040 tamin’ny 1973 sy ny lalàna rehetra mifandray aminy GELOSE, MECIE, COAP sns…

Vokatra andrasana

1 – Tafapetraka ny fehezan-dalàna mamaritra ny zo fototry ny Fokonolona symametraka azy ho mpisehatra tsy azo ihodovirana amin’ny fampivoaranaao anatin’ny lalàna mifehy ny tontolo iainana

2 – Mihatra tsy misy fanavakavahana ny lalàna velona misy ankehitriny miarony zo sy andraikitry ny Fokonolona amin’ny faritra ifampivelomany sy ny lalàna hafa

3 – Misoratra ara-dalàna amin’ny Fokonolona ny harena iombonana ao amin’ny faritra ifampivelomana

Asa atao

• Manome tolo-kevitra hanavaozana ny lalàna sy ny didy hitsivolana mikasika ny zo sy andraikitry ny Fokonolona amin’ny fanapaha-kevitra, fitantanana, ny hetra sy ny tamberin’andraikitra hataon’ny mpandraharaha mikasika ny harena voajahary eo amin’ny faritra ifampivelomany (ny lalàm-panorenana, ny didy hitsivolana 73-009, 73-010, 73-040 tamin’ny 1973, ny GELOSE, MECIE, COAP, ny lalàna mikasika ny fananan-tany, ny harena an-kibon’ny tany…)

• Manao fanadihadiana mamaritra ny toerana sy andraikitry ny Fokonolona eo amin’ny lafiny fitsinjaram-pahefana sy amin’ny maha fiaraha-monim-pirenena azy

• Manao tolo-kevitra hanavaozana ny lalàna mikasika ny dina ahafahana mitantanana sy mikajy maharitra ny harena voajanahary

• Manao serasera eny ifotony hizarana ny hevi-dehibe ary mampiditra ny heviny ao amin’ny tolo-kevitra

• Maka ny hevitra sy tetika ara-teknika eny amin’ny ministera isan-tsokajiny sy ny solombavambahoaka

• Manao atrikasa teknika miaraka amin’ny manam-pahaizana, teknisianina, mpitondra fanjakana sy solombavambahoaka entina manatsara ny volavolan-dalàna ary manomana tetika sy paika entina mandresy lahatra ny eo anivon’ny antenimieram-pirenena

• Mametraka ny fepetra ahafahana manoratra ny harena iombonana ao amin’ny fari-piveloman’ny Fokonolona amin’ny anarany ary mamerina ny tamberin’andraikitra amin’izany