tafomihaavo - Lafiny Tontolo Iainana

Lafiny tontolo iainana

Tanjona : Harena voajanahary voatantana ara-drariny sy ho lovain-jafy ao anaty fandraisana andraikitry ny Fokonolona
rehetra.

Paikady

Fandraisana andraikitry ny Fokonolona amin’ny fandrafetana sy fanatanterahana ny paikady, ny lalàna ary ny laminasa, nasionaly sy eny ifotony, mba hanatsarana sy hampitomboana ny faritra arovana sy ny harena voajanahary (an-tanety sy an-dranomasina).

Vokatra andrasana

1- Mandray anjara amin’ny fandrafetana ny paikady sy laminasa nasionaly sy fanantanterahana ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny tontolo iainana ny Fokonolona

2- Mihena ny tsindry mihatra amin’ny harena voajanahary ka mitombo ny faritra kajiana sy iandraiketan’ny Fokonolona araky ny Tanjon’i Aïchi

3- Mampiasa teknika sy tetika amin’ny fisahaza sy ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro ary angovo azo havaozina ny Fokonolona

Asa atao

• Manafaingana ny tomban’ireo fifanaraham-pitantanana ny harena voajanahary eny ifotony sy mangataka ny fanavaozana izany

• Mandray andraikitra avy hatrany amin’ny fitantanana ny faritra misy harena voajanahary iombonana tsy mbola ampy fikajiana ny Fokonolona
mba hanatanterahana ny Tanjon’i Aïchi

• Mandray anjara amin’ny fandrafetana sy fanatanterahana ny paikady nasionaly momba ny Haren-java-boahary  na ny « biodiversité », ny fitantanana maharitra ny nofon-tany, ny fiovaovan’ny toetr’andro, ny fandoto simika ary ny fifanarahana iraisam-pirenena samihafa

• Mitady sy manapariaka ny teknika sy tetika ary fomba amin’ny fisahaza sy ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro ary mampiroborobo ny fampiasana angovo azo havaozina (amin’ny fandrahoana, fahazavana, famokarana…)

• Miaro ny zon’ny Fokonolona amin’ny fandraisan’anjara eo amin’ny tsenan’ny karbona mba hahazoany tombontsoa

• Misoroka sy miady amin’ny loto sy fahasimbana isan-karazany ateraky ny asan’olombelona na tsia (fandoto simika, zava-maniry manimba…)