Tafomihaavo - Tambazotra, kolontsaina sy serasera

Lafiny Tambazotra, kolontsaina sy serasera

Tanjona : Manana ambompo sy mirehareha amin’ny ny harena voajanahariny sy ny kolontsainy ny Fokonolona izay fanonga ho an’ny asa mivaingana ho fikajiana ny tontolo iainana sy fivoarana lovain-jafy.

Paikady

Fahaizana miray hina sy mifampiraharaha ao anatin’ny tambazotra eo anatrehan’ny fanamby iombonana amin’ny alalan’ny  ny fifanakalozana sy ny fampielezana ny fahombiazana, ny fanamby ary ny kolontsaina,  eto amin’ny Firenena sy ny sehatra iraisam-pirenena.

Vokatra andrasana

1 – Fantatry ny olona rehetra ny fisian’ny Tafo Mihaavo sy ny fahombiazany ary ny fanambiny

2 – Manana fahaiza-manao amin’ny lafiny serasera, fampiraharahana ary fandresen-dahatra ny mpikambana ao amin’ny tambazotra

3 – Mipariaka manerana ny Nosy ny mpikambana ao amin’ny Tafo Mihaavo

Asa atao

• Manamafy orina ny Tafo Mihaavo amin’ny alalan’ny fampizarana ny foto-kevitra eo amin’ny Fokonolona mpikambana

• Manapariaka ny vaovao, ny fahombiazana sy ny fanamby any amin’ireo fitaovan-tserasera isan-karazany toy ny haino aman-jery, gazety, tranonkala ary eo amin’ny samy mpikambana

• Manitatra ny tambazotra amin’ny mpikambana vaovao izay mahafeno ny fepetra, mametraka ny komitim-paritra amin’ny faritra rehetra ary mametraka ny ivon-toeram-pifandraisana isam-paritra

• Miditra mpikambana ao amin’ireo tambazotra iraisam-pirenena izay miady ho an’ny fandraisan’andraikitry ny Fokonolona sy fitantanana lovain-jafy ny harena voajanahary

• Mifampiraharaha amin’ny mpanabe eny ifotony sy ny fanjakana hampidirana ny fanabeazana ara-kolontsaina sy ara-tontolo iaianana amin’ny fanofanana isan’ambaratongany manomboka eny amin’ny fototra ka hatramin’ny tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena.